Nieuw gebouw voor het gilde

Reede, uitgesproken door J.F.M. Iseken (fungerend sergeant majoor)Sergeant-majoor J. Iseken hield in 1857 een zeer plechtige feestrede bij de ingebruikneming van een nieuwe gildehuis. Kennelijk hebben leden, met name nieuwe leden, hun handen flink uit de mouwen gestoken bij de bouw. Waarschijnlijk betreft het het gebouw aan de ’s-Heerenbergseweg, de voorganger van het huidige gildegebouw.

‘Feestrede! Gehouden tot inwijding Van het nieuwe gebouw van St. Oswaldus Broederschap op den 8 Junij 1857.

Broeders!
Het is voor de eerste maal dat wij hier in dit nieuwe gebouw van ons vereenigen van St. Oswaldus! Het is mij dan vergund om een gepast woord voor dit ons zamen Zijn. In naam dan der Hoofden van dit Broederschap van Zeddam heet ik u allen welkom in dit huis daar gesteld tot openbaar broederlijk vermaak.

Broeders Zijn wij immers voor Zoo ver als wij leden Zijn van dit Ligchaam dat wij dan den zin van het woord broeder goed verstaan, dat wij ons dan niet slechts met dien naam te vrede stellen maar dat wy dezelve aan elkander door daden bewijzen en die zyn liefde onder elkander de vrucht daar van is vrede eensgezindheid onbaatZuchtigheid en opregtheid. Deze deugden Sluiten van Zelf de onmatigheid onregtvaardigheid ZelfZucht, dronkenschap, vechterijen waardoor Soms het bloed van deze of gene onzer broederen dit huis zoude bezoedelen of besmetten buiten, want dan eerst beantwoord we aan het doel en rijst dit huis in waarde waar om het Zelve is daar gesteld en dan Zegent men ook de nagedachtenis van den Stichter wiens naam deze broederschap draagt en dan wordt dit huis uit kracht van hare kinderen op den gezetten tijd des jaars te ontvangen haar te vergastenen vrolijk te doen.

En gij Hoofden deze Broederschap word zekerlijk door hen allen dankgezegd voor uwen onvermoeiden Zorg met zooveel opoffering van tijd en …bouwen van dit huis hebt helpen tot stand brengen, dat u daarvoor een ruim genot worde geschonken voor vele jaren kan het zijn tot in een hogen ouderdom opdat gij de vrucht van dit belangrijk werk moogt smaken. Temeer daar het bovendien met een heerlijk Muzijkcorps word opgeluisterd, waardoor niet alleen deze broederschap maar ook geheel Zeddam verlevendigt word, zoo dat het zich eenen naam verwerft boven de veele dorpen van Gelderland.

En Gij mijn Vriend! Die pas tot deze broederschap zijt toegetreden en tans zoon belangrijk deel van haar uitmaakt. Waarmeede zal men uwen ijver, zorg, en moeite vergelden en zwijg liever dan dat ik dat zoude schatten.

U huis u werk tijd en gemak alle inspanning van uwe kracht en talent, alles offert gij belangloos op om dien luister van Zeddams broederschap door een heerlijk … te verhogen. Dat dan naar de lust van uw hart uw werk niet vrugteloos zij, maar dat allen zich beeiveren om rijke vrugten te dragen van onzen arbeid, dat zij zoo.

(Deze reede uitgesproken door J.F.M. Iseken,fungeerend sergeant major)


Contactgegevens

St. Oswaldusgilde
Gildegebouw: Oude Doetinchemseweg 61
7038 BG Zeddam

Secretariaat: Schapenweg 36
7038 BV Zeddam

Tel. (Gildegebouw) 0314 - 651063
E-mail. info@oswaldus.nl
 
Kvk. 40120990